Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 18/05/2016 - 8:49

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016 đợt 02
Số: 381/TB-HVTC ngày 16 tháng 5 năm 2016

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 04/5/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính”; Căn cứ Thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24/2/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Học viện Tài chính. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016 đợt 02 như sau:

Link tải toàn bộ Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016 đợt 02

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 11402

Danh sách liên kết