Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Chủ nhật, 16/09/2018 - 7:10

TB: về việc phân công các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy khóa 56
Số : /TB-HVTC ngày 14 tháng 09 năm 2018

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các Khoa quản lý sinh viên, Giám đốc Học viện thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 56 đối với các Khoa quản lý sinh viên như sau:

 

Số lần đọc: 2329
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết