Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 04/10/2017 - 16:8

TB Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh đại học hệ Văn bằng 2 hình thức VLVH khóa 17 và hệ LTĐH hình thức VLVH khóa 20 (đợt 2) năm 2017
Học viện Tài chính thông báo thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 17 và hệ Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 2) năm 2017 tại Học viện và các đơn vị liên kết. Nội dung cụ thể như sau:
  1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh hệ Đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 17 và hệ Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 2) năm 2017 được gia hạn đến hết ngày 24 tháng 10 năm 2017.
  2. Thời gian thi tuyển: Ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2017.

Học viện Tài chính sẽ gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh theo địa chỉ đăng ký trong hồ sơ dự tuyển và thông báo danh sách thí sinh dự thi trên website: www.hvtc.edu.vn/khoataichuc.

Khoa Tại chức
Số lần đọc: 108