Tiếng Việt | English
Thứ bảy, 15/10/2016 - 18:38

QĐ V/v Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình chất lượng cao Khoá 54 hệ đại học chính quy - Năm 2016
Quyết định số: 1147/QĐ-HVTC ngày 14/10/2016

                                                      GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
     Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;
     Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;
     Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
     Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;
     Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy;
     Căn cứ kết quả xét tuyển thẳng, kết quả thi tuyển vào chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy năm 2016;
     Căn cứ kết quả chấm phúc khảo chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy năm 2016;
     Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh và Trưởng ban Quản lý đào tạo,
                                                                       QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. Công nhận  168 thí sinh trúng tuyển vào học Chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy khoá 54 (2016 - 2020), trong đó có 26 thí sinh diện xét tuyển thẳng, 142 thí sinh diện thi tuyển thuộc ngành Kế toán và ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Tài chính (có danh sách kèm theo).
     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và Sinh viên, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị, Thanh tra giáo dục; Trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Số lần đọc: 4491
Các bài đã đăng