Tiếng Việt | English
Thứ tư, 21/12/2016 - 10:50

QĐ Về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ II năm học 2015-2016
Số: 1435 /QĐ-HVTC ngày 13 tháng 12 năm 2016

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ đầu năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Đơn xin miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên;

Xét đề nghị của Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ II năm học 2015-2016 cho 59 sinh viên các khóa CQ 51,52,53; LC18 (có danh sách kèm theo). Trong đó:

- Miễn học phí: 35 sinh viên;

- Giảm 50% học phí: 4 sinh viên;

- Giảm 70% học phí: 20 sinh viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng. Trưởng các ban: Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Thanh tra giáo dục; Trưởng các Khoa quản lý sinh viên và sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1206