Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 30/12/2016 - 9:18

QĐ v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Số: 1569/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

Ban TCCB
Số lần đọc: 1536