Tiếng Việt | English
Thứ hai, 16/01/2017 - 11:19

Công văn V/v rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo
Số: 30 /HVTC – TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Học viện.

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp hàng năm, thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ thông báo và hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo năm 2016 như sau:

I. Rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Căn cứ Công văn số 259/HVTC-TCCB ngày 29/3/2016 về việc xác nhận quy hoạch cán bộ lãnh đạo, tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức họp để đánh giá, rà soát, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những trường hợp sau:

- Cán bộ quá tuổi quy định (Nam: quá 55 tuổi; Nữ: quá 50 tuổi);

- Cán bộ bị xử lý kỷ luật hành chính từ mức khiển trách trở lên (viên chức sinh con thứ ba đã có Quyết định xử lý kỷ luật);

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, trừ trường hợp cán bộ nghỉ thai sản theo chế độ hoặc được cử đi học theo quyết định của cấp có thẩm quyền và không thuộc đối tượng thực hiện bình xét thi đua hàng năm;

- Không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại mục 1, phần III của văn bản này;

- Cán bộ đã chuyển công tác ra khỏi Học viện;

Danh sách cán bộ đề xuất đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo được lập theo mẫu 1.

II. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2021

Trưởng các đơn vị tổ chức cuộc họp tập thể lãnh đạo đơn vị gồm Trưởng, Phó đơn vị để thống nhất số lượng, danh sách viên chức dự kiến bổ sung quy hoạch. Đối với quy hoạch lãnh đạo cấp Bộ môn thuộc Khoa, Phòng thuộc Viện, danh sách đề xuất quy hoạch phải được tập thể lãnh đạo Khoa, Viện phê duyệt; đối với đơn vị mà lãnh đạo đơn vị chỉ có 01 người thì phải tham khảo ý kiến của Chi ủy.

- Danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 (mẫu 2A);   

- Danh sách dự kiến bổ sung giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện giai đoạn 2016-2021 (mẫu 2B).

Cán bộ được giới thiệu quy hoạch phải được trên 50% tập thể lãnh đạo đơn vị nhất trí giới thiệu.

III. Tiêu chuẩn, số lượng, quy trình quy hoạch

1. Tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch

Cán bộ quy hoạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; không tiêu cực, sách nhiễu, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí;

- Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh;

- Đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Ham học hỏi, cầu thị tiến bộ; trung thực trong thực thi nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

1.2. Năng lực thực tiễn

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực, công tác được giao;

- Triển khai có hiệu quả công việc được giao; chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ;

- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;

- Có năng lực lãnh đạo, điều hành;

- Có khả năng tập hợp quần chúng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.3. Trình độ chuyên môn đào tạo

a. Đối với chức danh quy hoạch Giám đốc Học viện: Phó Giám đốc Học viện; Trưởng các đơn vị có trình độ Tiến sĩ, là giảng viên chính hoặc tương đương.

b. Đối với chức danh quy hoạch Phó Giám đốc Học viện: Trưởng; Phó các đơn vị có trình độ Tiến sĩ, là giảng viên chính hoặc tương đương.

c. Đối với chức danh quy hoạch cấp Trưởng các đơn vị:

- Trưởng ban và tương đương: cấp Phó các đơn vị; cán bộ, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn sau:

+ Văn phòng; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Tài chính kế toán; Ban Công tác chính trị và sinh viên; Ban Thanh tra Giáo dục có trình độ Thạc sĩ, là chuyên viên chính hoặc tương đương.

+ Ban Quản lý khoa học; Ban Quản lý đào tạo; Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng; Ban Hợp tác quốc tế có trình độ Tiến sĩ, là chuyên viên chính hoặc tương đương.

+ Trạm Y tế: Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương.

+ Trung tâm Thông tin; Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn tài chính kế toán; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Ban Quản trị thiết bị; Thư viện có trình độ Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy, là chuyên viên hoặc tương đương.

+ Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế có trình độ Tiến sĩ, là nghiên cứu viên chính hoặc tương đương.

 - Trưởng khoa: Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn; Phó Trưởng bộ môn; giảng viên có trình độ Tiến sĩ, là giảng viên chính hoặc tương đương. Riêng Khoa Ngoại ngữ; Khoa Tại chức có trình độ Thạc sĩ, là giảng viên chính hoặc tương đương.

d. Đối với chức danh quy hoạch cấp Phó các đơn vị:

- Phó Trưởng ban và tương đương: cán bộ, viên chức có trình độ Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy, là chuyên viên hoặc tương đương.

- Phó Trưởng khoa: Trưởng bộ môn; Phó Trưởng bộ môn; giảng viên có trình độ Thạc sĩ.

 - Phó Viện trưởng: Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng thuộc Viện có trình độ Thạc sĩ, là nghiên cứu viên hoặc tương đương.

đ. Đối với chức danh quy hoạch cấp Trưởng bộ môn: Phó Trưởng bộ môn; giảng viên có trình độ Tiến sĩ, (riêng các bộ môn thuộc Khoa Ngoại ngữ, bộ môn Tin học cơ sở, bộ môn Tin học Tài chính kế toán có trình độ Thạc sĩ).

e. Đối với chức danh quy hoạch cấp Phó Trưởng bộ môn: giảng viên có trình độ Thạc sĩ.

 Đối với chức danh quy hoạch cấp Trưởng phòng thuộc Viện: Phó trưởng phòng, cán bộ, viên chức có trình độ Thạc sĩ, tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đúng chuyên ngành, là nghiên cứu viên hoặc tương đương. Riêng Trưởng phòng quản lý hành chính và tài vụ có trình độ cử nhân, tốt nghiệp đại học hệ chính quy, là chuyên viên hoặc tương đương.

h. Đối với chức danh quy hoạch cấp Phó Trưởng phòng thuộc Viện: cán bộ, viên chức có trình độ Thạc sĩ, tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đúng chuyên ngành, là nghiên cứu viên hoặc tương đương. Riêng Phó Trưởng phòng quản lý hành chính và tài vụ có trình độ cử nhân, tốt nghiệp đại học hệ chính quy, là chuyên viên hoặc tương đương.

1.4. Độ tuổi quy hoạch: cán bộ quy hoạch các cấp phải đảm bảo yêu cầu không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ.

2. Số lượng công chức, viên chức đưa vào quy hoạch

Căn cứ công văn số 259/HVTC-TCCB ngày 29/3/2016 về việc xác nhận quy hoạch cán bộ lãnh đạo, tập thể Lãnh đạo các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định số lượng cán bộ dự kiến quy hoạch đối với từng chức danh cho phù hợp; không nhất thiết phải quy hoạch đủ số lượng tối đa, nếu cán bộ không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, vì công tác quy hoạch được tiến hành rà soát, bổ sung hàng năm.

- Đối với cấp Trưởng của mỗi đơn vị: số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch  từ 2-3 người.

- Đối với cấp Phó của mỗi đơn vị: mỗi cấp Phó là một chức danh; số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch tối đa bằng số lượng chức danh cấp Phó hiện có x 03 (ví dụ: đơn vị có 02 cấp Phó, thì số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch tối đa là 06 người).

- Các đơn vị có thể thực hiện quy hoạch chéo: mỗi đơn vị có thể quy hoạch cán bộ, viên chức của đơn vị mình vào các chức danh lãnh đạo của đơn vị khác và ngược lại .

- Có thể quy hoạch một người cho từ 1 đến 3 chức danh.

3. Quy trình quy hoạch

 Đối với quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc đơn vị, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: tập thể lãnh đạo đơn vị họp để rà soát quy hoạch, đồng thời bổ sung quy hoạch vào giai đoạn 2016-2021, triển khai công tác quy hoạch  theo mục I và II, lập danh sách theo mẫu và gửi về Ban Tổ chức cán bộ.

Bước 2: trên cơ sở danh sách đề xuất bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 của các đơn vị, Ban Tổ chức cán bộ tiến hành rà soát, tổng hợp các thông tin về cán bộ thuộc nguồn giới thiệu. Giám đốc Học viện tổ chức họp Ban Giám đốc Học viện để thống nhất danh sách cán bộ dự kiến bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021.

Bước 3: căn cứ danh sách cán bộ dự kiến bổ sung quy hoạch giai đoạn  2016-2021 đã được Giám đốc Học viện phê duyệt tại cuộc họp Ban Giám đốc, Ban Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch đối với các trường hợp bổ sung quy hoạch cho giai đoạn 2016-2021.

* Thành phần tham dự Hội nghị:

- Đối với quy hoạch lãnh đạo cấp Khoa, Ban và tương đương:

Lấy phiếu tín nhiệm toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị;

- Đối với quy hoạch lãnh đạo cấp Bộ môn thuộc Khoa, cấp Phòng thuộc Viện:

+ Bước 1: lấy tín nhiệm toàn thể cán bộ, viên chức của Bộ môn, Phòng;

+ Bước 2: lấy tín nhiệm Lãnh đạo và chi uỷ Khoa, Viện.

- Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 cán bộ, viên chức thuộc thành phần tham gia dự họp có mặt.

- Những trường hợp sau không thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu:

+ Viên chức tập sự;

+ Cán bộ ký hợp đồng có thời gian công tác thực tế tại đơn vị dưới 12 tháng.

- Kết quả lấy phiếu giới thiệu quy hoạch được công bố công khai tại Hội nghị.

- Cán bộ đưa vào quy hoạch phải đạt tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số cán bộ dự Hội nghị đồng ý. Trường hợp có nhiều người có tỷ lệ phiếu trên 50% thì tính theo tỷ lệ phiếu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng quy hoạch cho mỗi chức danh lãnh đạo theo quy định.

Hồ sơ quy hoạch gồm có:

1. Danh sách đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch (mẫu 1);

2. Danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 (mẫu 2A);

3. Danh sách dự kiến bổ sung giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện giai đoạn 2016-2021 (mẫu 2B).

4. Biên bản họp của tập thể lãnh đạo đơn vị ;

Nội dung của Biên bản: nhận xét đánh giá từng viên chức khi đưa vào quy hoạch (gồm các mặt: đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục III công văn này; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; uy tín, sức khỏe và chiều hướng, triển vọng phát triển).

(Các đơn vị download mẫu biểu trên Website của Học viện) Link tải các mẫu biểu

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo theo đúng quy định và gửi hồ sơ về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 20/01/2017.

Ban TCCB
Số lần đọc: 2605