Tiếng Việt | English
Thứ ba, 24/01/2017 - 15:35

QĐ v/v thôi nhiệm vụ sĩ quan biệt phái
Số:1628/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban TCCB
Số lần đọc: 1177