Tiếng Việt | English
Thứ ba, 24/01/2017 - 15:37

QĐ v/v tiếp nhận sĩ quan biệt phái
Số: 1627/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban TCCB
Số lần đọc: 2739