Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 15/05/2017 - 9:45

QĐ: về việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục công dân cho sinh viên CQ51
Số: 510/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-HVTC ngày 28/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định công tác sinh viên Học viện Tài chính đối với chương trình đạo tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục công dân cho 3103 sinh viên CQ51, hệ đại học chính quy (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng; Trưởng các ban: Công tác chính trị và sinh viên, Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng; Thanh tra giáo dục; Trưởng các Khoa quản lý sinh viên, các lớp sinh viên và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1428