Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 03/07/2017 - 13:4

Công văn v/v Lấy ý kiến góp ý dự thảo “Qui định thu thập, quản lý và khai thác tài liệu nội sinh của Học viện Tài chính”
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-TV của Thư viện Học viện Tài chính ngày 30/6/2017 được Giám đốc Học viện phê duyệt về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo “Qui định thu thập, quản lý và khai thác tài liệu nội sinh của Học viện Tài chính” trong toàn trường.

Để hoàn thiện “Qui định thu thập, quản lý và khai thác tài liệu nội sinh của Học viện Tài chính”, Thư viện rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý đơn vị (cá nhân). Các ý kiến góp ý dự thảo xin gửi về Thư viện bằng văn bản qua đường công văn hoặc qua địa chỉ email: thuvien@hvtc.edu.vn  trước ngày 16/7/2017. (Các đơn vị khai thác bản dự thảo “Qui định thu thập, quản lý và khai thác tài liệu nội sinh của Học viện Tài chính” trên website Học viện)./.  

Tải “Qui định thu thập, quản lý và khai thác tài liệu nội sinh của Học viện Tài chính”

Xin trân trọng cảm ơn!

Thư viện
Số lần đọc: 2135