Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 24/08/2017 - 15:46

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy
Số: 917 /QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-HVTC ngày 08/12/2009 và 354/QĐ-HVTC ngày 12/04/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính Quy định về việc ban hành đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp khóa CQ51( song ngành) ngày 16/08/2017.

Xét đề nghị của thường trực Hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp hệ Đại học Chính quy học cùng lúc 2 chương trình cho 08 sinh viên khóa CQ50 và 84 sinh viên CQ51 (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Trưởng khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Danh sách tốt nghiệp ngành 2 CQ51

Danh sách chưa tốt nghiệp ngành 2 CQ51

Danh sách tốt nghiệp ngành 2 CQ50

Danh sách chưa tốt nghiệp ngành 2 CQ50

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 705