Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 02/10/2017 - 9:7

QĐ V/v Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy khoá 55 năm 2017 (đợt bổ sung)
Số: 1114/QĐ-HVTC ngày 28 tháng 9 năm 2017

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

Căn cứ thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy,

Căn cứ kết quả tuyển sinh chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy khóa 55 năm 2017 (đợt bổ sung);

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh và Trưởng Ban Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 21 thí sinh trúng tuyển vào Chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy khoá 55 (2017-2021) đợt bổ sung của Học viện Tài chính, trong đó có 09 thí sinh ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và 12 thí sinh ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (có danh sách kèm theo). Tải danh sách phân lớp

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo; Khảo thí và Quản lý chất lượng; Công tác chính trị và Sinh viên; Tổ chức cán bộ; Tài chính kế toán; Quản trị thiết bị; Thanh tra giáo dục; Trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 116