Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 02/10/2017 - 17:10

QĐ Về việc cho sinh viên chuyển từ chương trình đào tạo chất lượng cao sang chương trình đào tạo đại trà
Số: 1117/QĐ-HVTC ngày 29 tháng 09 năm 2017

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg, ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC, ngày 04/6/2010 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/04/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT- BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy;

Xét đơn xin chuyển lớp của các cá nhân và căn cứ Tờ trình số 96/TT-QLĐT ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho 17 sinh viên chuyển từ Chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 55 sang chương trình đào tạo đại trà cùng khóa 55 và tiếp tục theo học vào giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Có danh sách kèm theo).    

Điều 2. Những sinh viên trên phải có trách nhiệm học tiếp các học phần trong chương trình đào tạo đại trà và đóng học phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo, Công tác chính trị và Sinh viên, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Tài chính Kế toán; Thanh tra giáo dục; Trưởng các Khoa; Ban cán sự lớp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 805