Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 07/11/2017 - 13:52

Công văn V/v thông báo về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
Kính gửi: Các Khoa thuộc Học viện

Căn cứ Kế hoạch số 811/KH-BGDĐT ngày 27/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II); Công văn số 1501/BGDĐT-HĐTTH ngày 27/10/2017 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), Bộ GD&ĐT;

Ban Tổ chức cán bộ thông báo tới các đơn vị những nội dung như sau:

1. Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng CDNN (Kế hoạch số 811/KH-BGDĐT ngày 27/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo);

2. Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và mẫu báo cáo tổng quan về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học được đăng trên cổng thông tin điện tử của Học viện Tài chính (đề nghị các viên chức xem danh sách và tải mẫu báo cáo tổng quan tại cổng thông tin điện tử của Học viện).

Tải Mẫu báo cáo tổng quan

Tải Danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi

3. Tài liệu ôn thi: Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các đơn vị sau khi có thông tin từ cụm thi.

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thông báo các nội dung nêu trên tới các viên chức dự thi được biết./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 558