Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 01/12/2017 - 8:43

QĐ v/v điều động cán bộ lãnh đạo giữ chức Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế
Số: 1338/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ban TCCB
Số lần đọc: 352