Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 05/12/2017 - 14:45

Công văn V/v nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017
Số: 1206 /HVTC-TCCB ngày 05 tháng 12 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

Để đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị tiến hành họp, bình xét các cá nhân đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 dựa trên các tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc của Quyết định số 2796/QĐ-BTC và Thông tư 08/2013/TT-BNV.

  Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 31/12/2017 gồm có:   

- Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017 (Mẫu số 1);

- Biên bản họp xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017 theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Quyết định số 2796/QĐ-BTC (Mẫu số 2);

- Bản sao quyết định lương năm gần nhất của cá nhân được đề nghị;

- Bản sao các quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thành tích của công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn tính đến thời điểm 31/12/2017.

- Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2016-2017 của cá nhân được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Ban Tổ chức cán bộ (đ/c Thủy, ĐT: 39334.113).

Lưu ý: các đơn vị vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải Mẫu danh sách đề nghị NLTH, Mẫu biên bản họp, Quyết định 2796/QĐ-BTC và Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Tải Mẫu danh sách đề nghị NLTH

Tải Mẫu biên bản họp

Tải Quyết định 2796/QĐ-BTC

Tải Thông tư 08/2013/TT-BNV

 

Ban TCCB
Số lần đọc: 376