Tiếng Việt | English | Mobile
Chủ nhật, 07/01/2018 - 14:53

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông đại học và hệ Đại học văn bằng 2
Số: 24/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-QLĐT ngày 07/05/2015 của Ban Quản lý đào tạo về việc điều chỉnh số tín chỉ và thời gian thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng hai;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng,

                                                

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 cho 196 sinh viên gồm: LC16: 07 SV, LT16: 01 SV, LC17: 01 SV, LC18: 28 SV, LC 19: 134 SV; BC13: 01 SV, BC14: 01 SV, BC15: 21 SV, BT15: 02 SV (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, các Khoa, các Đơn vị liên kết quản lý và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 6