Tiếng Việt | English | Mobile
Chủ nhật, 07/01/2018 - 14:59

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy
Số: 23/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-HVTC ngày 08/12/2009 và 354/QĐ-HVTC ngày 12/04/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính Quy định về việc ban hành đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết địnnh số 838/QĐ-HVTC ngày 20/8/2010 về việc ban hành chương trình đào tạo toàn khóa áp dụng cho hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo đại học chính quy học cùng lúc hai chư­ơng trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp các khóa  hệ đại học chính quy ngày 28/12/2017.

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy cho: 129 sinh viên (khóa CQ49: 02 SV ngành 1; khóa CQ50: 12 SV gồm 11 SV ngành 1 và 01 SV ngành 2; khóa CQ51: 106 SV ngành 1 và 9 SV ngành 2 - có danh sách kèm theo).

Tải danh sách song ngành

Tải danh sách CQ

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán; Trưởng các khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 831