Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 04/12/2018 - 15:26

Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của TW và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của CP
Số: 1315 /HVTC – TCCB ngày 03 tháng 12 năm 2018

                                      Kính gửi:  Các đơn vị thuộc Học viện

 

Thực hiện công văn số 5014/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, ngày 28/11/2018, Học viện đã ra Quyết định số 1395/QĐ-HVTC về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đồng chí là Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị mình về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ.

Các đơn vị download tài liệu trên website của Học viện gồm:

1. Quyết định số 1395/QĐ-HVTC ngày 28/11/2018, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương; Tải file 

2. Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương; Tải file

3. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương. Tải file

Ban TCCB
Số lần đọc: 123