Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 11/01/2019 - 10:6

Công văn V/v góp ý dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi)
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Thực hiện Công văn số 111/BGDDT-GDCTHSSV ngày 09/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị thuộc Học viện thông báo đến cán bộ, viên chức, sinh viên và cựu sinh về chủ trương và nội dung xin ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi); thực hiện đóng góp ý kiến trực tiếp qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:

http://www.moet.gov.vn/vanban/vbdt/pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

Trân trọng thông báo./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 536

Danh sách liên kết