Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 20/05/2019 - 9:19

QĐ Ban hành về Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích tài chính đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở Học viện Tài chính
Số: 572 /QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-HVTC ngày 11/09/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban triển khai chuẩn đầu ra đối với đào tạo trình độ đại học ở Học viện Tài chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích tài chính đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở Học viện Tài chính”.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tài chính và sinh viên đại học chính quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 26

Danh sách liên kết