Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 11/09/2019 - 14:21

Quyết định Về việc khen thưởng sinh viên học kỳ II năm học 2018 - 2019
Số: 852 /QĐ-HVTC ngày 30 tháng 7 năm 2019

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy; Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT;

Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-HVTC ngày 28/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định công tác sinh viên Học viện Tài chính đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ thành tích học tập và rèn luyện của tập thể và cá nhân sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019;

Xét đề nghị của Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng danh hiệu và khen thưởng đối với 21 tập thể lớp và 2.477 sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019, trong đó:

+ 21 tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu Lớp sinh viên xuất sắc;

+ 390 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc;

+ 2.087 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi danh hiệu theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng; Trưởng các ban: Công tác chính trị và sinh viên, Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Thanh tra giáo dục, Tài chính kế toán; Trưởng các đơn vị có liên quan; Trưởng các Khoa quản lý sinh viên và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 8143
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết