Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 12/09/2019 - 8:40

Công văn V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II)
Số: 167/TCCB ngày 11 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Học viện

 

          Thực hiện Công văn số 10466/BTC-TCCB ngày 06/9/2019 của Bộ Tài chính về việc đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II).

          Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Trưởng các đơn vị căn cứ các quy định tại Công văn số 10466/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét để triển khai thông báo tới các viên chức giảng dạy của đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trên cơ sở đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng của các viên chức, Trưởng đơn vị lập danh sách các viên chức đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (theo Mẫu số 4a, 4b đính kèm). Tải Mẫu 4a, Tải Mẫu 4b

Các viên chức đăng kí dự thi hoặc xét thăng hạng hoàn thiện hồ sơ dự thi/xét theo hướng dẫn tại Công văn số 10466/BTC-TCCB ngày 06/9/2019 của Bộ Tài chính, trong đó lưu ý:

- Mỗi viên chức được cử chỉ được đăng ký theo 01 trong 02 hình thức: thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II).

- Việc trình Lãnh đạo Học viện ký xác nhận đối với sơ yếu lý lịch, bản nhận xét đánh giá viên chức, lý lịch khoa học do Ban Tổ chức cán bộ thực hiện. Do vậy, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị và viên chức không trình trực tiếp Lãnh đạo Học viện.

- Viên chức đăng kí dự thi/xét vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải các văn bản: Công văn số 10466/BTC-TCCB ngày 06/9/2019; Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT ngày 28/11/2014; Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017; Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 và các mẫu văn bản liên quan đến hồ sơ dự thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.

  Danh sách và hồ sơ viên chức đăng kí dự thi/xét thăng hạng gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 20/9/2019 để kịp tổng hợp báo cáo Bộ, mọi chi tiết xin liên hệ Ban TCCB, số ĐT 024.3219.1983, DĐ 0396.927.899 (đ/c Thủy) và qua địa chỉ email: phanthithuy@hvtc.edu.vn.

          Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tải Lý lịch khoa học

Tải Sơ yếu lý lịch

Tải Đơn dự thi, xét thăng hạng

Tải Bản nhận xét viên chức

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 3129

Danh sách liên kết