Tìm
English
Thứ sáu, 29/05/2020 - 14:2

Công văn V/v tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020
Số: 173/TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:    Các đơn vị  thuộc Học viện

Căn cứ Công văn số 1809/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020;

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Trưởng các đơn vị căn cứ các quy định tại Công văn số 1809/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đối tượng, điều kiện dự thi để triển khai thông báo tới các viên chức giảng dạy của đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi.

Trên cơ sở đăng ký dự thi của các viên chức, Trưởng đơn vị lập danh sách  viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 (theo mẫu số 4).

Các viên chức đăng kí dự thi hoàn thiện hồ sơ dự thi theo hướng dẫn tại Công văn số 1809/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó lưu ý:

Việc trình Lãnh đạo Học viện ký xác nhận đối với sơ yếu lý lịch, bản nhận xét đánh giá viên chức, lý lịch khoa học do Ban Tổ chức cán bộ thực hiện. Do vậy, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị và các viên chức không trình trực tiếp Lãnh đạo Học viện. 

Viên chức đăng kí dự thi vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải các văn bản: Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT ngày 28/11/2014 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ; Công văn số 1809/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các mẫu văn bản liên quan đến hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp.

Danh sách và hồ sơ viên chức đăng kí dự thi gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 20/6/2020 để kịp tổng hợp báo cáo Bộ, mọi chi tiết xin liên hệ Ban TCCB, số điện thoại 024 3219 1983; di động 0396.927.899 (đ/c Thủy) và qua địa chỉ email: phanthithuy@hvtc.edu.vn.

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tải Đơn dự thi GVCC

Ban TCCB
Số lần đọc: 443

Danh sách liên kết