Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 03/12/2018 - 9:3

TB: v/v Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học hệ đại học chính quy đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với các lớp CQ55.05, 08, 15
Số: 180/TB-QLĐT ngày 27 tháng 11 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 173/TB-QLĐT ngày 22/11/2018 của Ban Quản lý đào tạo v/v lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019;

Căn cứ tình hình thực tế v/v bố trí lịch thi đối với môn học tự chọn đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019;

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi môn học tự chọn đối với các lớp CQ55.05, 08, 15 như sau:

TT

Môn học

Khóa/lớp

tín chỉ

Lịch thi đã thông báo

Lịch thi điều chuyển mới

Ngày thi

Giờ thi

Ngày thi

Giờ thi

HT thi

1

Quản lý hành chính công

55.05.3_LT1

08/12/18

9h45

14/12/18

15h45

A5-Đ.Thắng

55.05.3_LT2

A4-Đ.Thắng

2

Kinh tế môi trường

55.08.1_LT1

08/12/18

15h15

11/12/18

15h45

201-T.Hoa

55.08.1_LT2

202-T.Hoa

55.08.2_LT1

203-T.Hoa

55.08.2_LT2

206-T.Hoa

3

Kinh tế môi trường

55.15.1_LT1

08/12/18

15h15

11/12/18

15h45

207-T.Hoa

55.15.1_LT2

208-T.Hoa

55.15.2_LT1

204-T.Hoa

55.15.2_LT2

205-T.Hoa

4

Kinh tế phát triển

55.15.3_LT1

08/12/18

13h30

10/12/18

7h30

A9-Đ.Thắng

55.15.3_LT2

A11-Đ.Thắng

Ghi chú: Các thông tin khác liên quan đến lịch thi đã thông báo không thay đổi

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan tổ chức thi theo lịch đã thông báo điều chỉnh.

- Ban QTTB phối hợp với các Bộ môn liên quan điều chỉnh lại hội trường thi theo lịch mới thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3236
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà