Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 23/03/2021 - 16:53

TB: v/v điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học hệ đại học chính quy giai đoạn 1 học kỳ II Năm học 2020 - 2021
Số: 294/HVTC-QLĐT ngày 23 tháng 03 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 170/TB-HVTC ngày 02/03/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về lịch thi, hình thức thi và hình thức tổ chức thi kết thúc học phần môn học Học kỳ II năm học 2020 – 2021 (giai đoạn 1);

Căn cứ Thông báo số 247/HVTC-TCCB ngày 18/03/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v chuẩn bị cho kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, chuyên viên chính của Bộ Tài chính năm 2020;

Căn cứ tình hình thực tế Ban Quản lý đào tạo đã bố trí lịch thi kết thúc học phần/môn học hệ đại học chính quy giai đoạn 1 học kỳ II Năm học 2020 – 2021. Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi như sau:

TT

Môn học

Khóa/Lớp tín chỉ

Lịch thi đã

thông báo

Lịch thi

điều chỉnh mới

Ngày thi

Giờ

thi

HT
thi

Ngày thi

Giờ

 thi

HT
thi

1

Kế toán tài chính Việt Nam 1

(Vietnamese Financial Accounting 1)

57/09CL1_LT1
57/09CL1_LT2

24/03

07h30

106-PM

24/03

07h30

605-PM
ID:582-058-1307

57/22CL1_LT1
57/22CL1_LT2
57/22CL2_LT1
57/22CL2_LT2

24/03

09h00

106-PM

24/03

09h00

605-PM

ID: 582-058-1307

2

Kế toán tài chính 1 (Giảng bằng Tiếng Anh)

57/21CL1.LT1
57/21CL1.LT2

57/21CL2.LT1

57/21CL2.LT2

25/03

07h30

106-PM

25/03

10h00

605-PM
ID: 582-058-1307

3

Quản lý hành chính công

57/32.1_LT1

25/03

07h30

507-PM

25/03

10h00

B7-PM

57/41.1_LT1

08h45

507-PM

B8-PM

4

Tin học đại cương

58/21.01+02CL_LT1

26/03

07h30

507-PM

26/03

13h30

605-PM

58/60.05+06_LT1

09h00

106-PM

B7-PM

58/60.05+06_LT2

09h00

507-PM

B8-PM

58/60.03+04_LT1

26/03

10h30

106-PM

26/03

15h00

B7-PM

58/60.03+04_LT2

10h30

507-PM

B8-PM

5

Tài chính tiền tệ

57/09.1_LT1

27/03

07h30

507-PM

27/03

15h00

605-PM

57/11.1_LT1

09h00

106-PM

B7-PM

57/11.1_LT2

09h00

507-PM

B8-PM

57/11.4_LT2

27/03

10h30

106-PM

27/03

16h30

605-PM

57/11.5_LT1

10h30

507-PM

B7-PM

57/02.1_LT1

13h30

507-PM

B8-PM

6

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

58/11.01+02CL_LT1

28/03

07h30

201-ĐT

28/03

07h30

101-ĐT

58/11.01+02CL_LT2

202-ĐT

102-ĐT

58/11.05+06CL_LT1

207-ĐT

107-ĐT

58/11.05+06CL_LT2

208-ĐT

108-ĐT

58/22.01+02CL_LT1

28/03

09h30

201-ĐT

28/03

09h30

101-ĐT

58/22.01+02CL_LT2

202-ĐT

102-ĐT

58/22.05+06CL_LT1

207-ĐT

107-ĐT

58/22.05+06CL_LT2

208-ĐT

108-ĐT

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.
- Các Bộ môn liên quan tổ chức thi theo lịch thi đã thông báo điều chỉnh.
- Ban Quản trị thiết bị, Trung tâm thông tin dán thông báo, cử người trực và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi theo lịch thi điều chỉnh mới.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 25254
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà