Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ năm, 18/05/2017 - 15:23

TB: v/v Kế hoạch học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học đối với các lớp chất lượng cao khóa 54 học kỳ II năm học 2016-2017
Số: 440/TB-HVTC ngày 18/05/2017

Căn cứ vào Thông báo số 978/TB-HVTC ngày 19/09/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc điều chỉnh kế hạch đào tạo hệ ĐH chính quy khóa 54 (diện đào tạo chất lượng cao) năm học 2016 - 2017;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-QLĐT ngày 03/04/2017 của Ban Quản lý đào tạo về viêc quy định điều kiện học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đối với sinh viên chương trình chất lượng cao.

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học đối với các lớp chất lượng cao khóa 54 học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

1. Kế hoạch học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù)

(Có lịch chi tiết kèm theo hoặc xem trên Website aof.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Thời gian đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù):

2.1. Thời gian đăng ký học do Ban Quản lý đào tạo (QLĐT) thực hiện vào ngày 22/5/2017 trên cơ sở danh sách sinh viên đã tập hợp nhu cầu.

2.2. Thời gian sinh viên nộp tiền học vào ngày 23&24/5/2017 tại P215 - Ban Tài chính kế toán (TCKT).

3. Điều kiện đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù):

- Học lại: SV hệ đại học (ĐH) chính quy lớp chất lượng cao còn nợ học phần/môn học trong chương trình đào tạo toàn khóa.

- Học cải thiện điểm: Sinh viên hệ ĐH chính quy lớp chất lượng cao có điểm từ 4,0 - 6,9 (theo thang điểm 10) được quyền đăng ký học cải thiện điểm.

- Học bù: Áp dụng đối với những SV chưa đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần đầu các học phần/môn học đã bố trí lịch học theo kế hoạch đào tạo.

4. Tổ chức mở lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù).

- Học kỳ 2 năm học 2016-2017, căn cứ vào danh sách tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học thuộc học kỳ I năm học 2016-2017 của sinh viên lớp chất lượng cao khóa 54, Ban Quản lý đào tạo tiến hành lập kế hoạch học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đối với học phần/môn học: Toán cao cấp 1, Những NLCB của CN Mác – Lê nin 1, Tư tưởng Hồ Chí Minh (Riêng học phần Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục quốc phòng 1 tổ chức học lại sau).

- Kinh phí giảng dạy do sinh viên đóng góp để đủ trang trải thù lao cho giảng viên giảng dạy học phần/môn học.

- Kinh phí hội trường, phục vụ ngoài giờ đối với lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) được Học viện hỗ trợ.

- Lịch học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp riêng học kỳ II năm học 2016 – 2017 được thông báo trên Website: www.aof.edu.vn/daotao.

- Sinh viên đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) phải chấp hành đúng các Quy định đào tạo hiện hành của Học viện Tài chính. Các vướng mắc trong quá trình học, sinh viên chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (QLĐT) – P317 để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời.

5. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

5.1.  Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên lớp chất lượng cao khóa 54.

- Lập kế hoạch học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2016-2017 và thông báo cho các đơn vị liên quan.

- Tổ chức đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) cho sinh viên lớp chất lượng cao khóa 54.

- Căn cứ vào danh sách nộp tiền học thực tế từ Ban Tài chính kế toán để báo giảng cho các Bộ môn và lập danh sách học chính thức gửi các đơn vị liên quan.

- Tổng hợp thông tin và số liệu tổ chức mở lớp học lại để báo cáo Ban Giám đốc Học viện.

5.2. Các Ban: Khảo thí&Quản lý chất lượng, Công tác chính trị&sinh viên, Quản trị thiết bị.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến việc tổ chức học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2016-2017 đối với lớp chất lượng cao khóa 54.

- Ban Quản trị thiết bị cử cán bộ trực mở-đóng cửa hội trường phục vụ nhiệm vụ đào tạo theo kế hoạch thông báo.

5.3. Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc tổ chức học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2016-2017 đối với lớp chất lượng cao khóa 54.

- Tổ chức thu tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo kế hoạch thông báo, sau đó cung cấp số lượng sinh viên nộp tiền thực tế về Ban Quản lý đào tạo để báo giảng lớp học lại cho các Bộ môn.

- Căn cứ vào số lượng thực tế sinh viên nộp tiền học để xác định mức kinh phí thanh toán giảng dạy lớp học lại cho các Bộ môn liên quan trước khi học phần/môn học bắt đầu.

- Phối hợp với Ban QLĐT để tổng hợp thông tin và số liệu tổ chức mở lớp học lại báo cáo Ban Giám đốc Học viện.

5.4. Các Bộ môn liên quan

- Tổ chức giảng dạy và phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần/môn học theo kế hoạch thông báo.

- Phân công giảng viên giảng dạy lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đáp ứng yêu cầu thực tế và đảm bảo đúng quy định đào tạo hiện hành.

5.5. Các Khoa: Kế toán, Tài chính doanh nghiệp

- Thông báo lịch học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2016-2017 đối với cố vấn học tập của Khoa và lớp sinh viên liên quan.

- Phối hợp với cá đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức lớp học.

5.6. Cố vấn học tập

- Phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức lớp học để đảm bảo quyền lợi về học tập cho sinh viên do mình phụ trách.

- Nhận kế hoạch mở lớp học lại tại Khoa Quản lý sinh viên chuyên ngành liên quan hoặc xem trên Website: aof.edu.vn/daotao để triển khai, đôn đốc sinh viên nộp tiền học lại đúng thời hạn và giải quyết các vướng mắc của sinh viên (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2915
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà