Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 03/12/2019 - 10:39

TB: v/v Xác định học phần/môn học tương đương từ chương trình chất lượng cao sang chương trình đại trà đối với hệ đại học chính quy
Số: 1340/TB-HVTC ngày 29 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ các Quyết định: số 838/QĐ-HVTC ngày 20/8/2010; số 562/QĐ-HVTC ngày 26/7/2011; số 691/QĐ-HVTC ngày 06/8/2012; số 749/QĐ-HVTC ngày 16/8/2013; số 426/QĐ-HVTC ngày 10/5/2013; số 502/QĐ-HVTC ngày 15/5/2014; số 1222/QĐ-HVTC ngày 04/11/2014; số 983/QĐ-HVTC ngày 12/10/2015; số 1223/QĐ-HVTC ngày 01/11/2019 của Giám đốc Học viện v/v ban hành chương trình đào tạo toàn khóa hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

 Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-HVTC ngày 14/10/2015; số 992/QĐ-HVTC ngày 14/10/2015; số 963/QĐ-HVTC ngày 24/8/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy;

Giám đốc Học viện thông báo:

1. Nguyên tắc xác định học phần/môn học tương đương từ chương trình chất lượng cao (CLC) sang chương trình đại trà.

- Học phần/môn học trùng tên, cùng số tín chỉ, trùng nội dung giảng dạy và cùng ngôn ngữ giảng dạy giữa hai chương trình.

- Học phần/môn học trùng tên, chênh lệch nhau 1 tín chỉ, trùng nội dung giảng dạy và cùng ngôn ngữ giảng dạy giữa hai chương trình.

- Học phần/môn học trùng tên, cùng số tín chỉ, trùng nội dung giảng dạy nhưng ngôn ngữ giảng dạy khác nhau giữa hai chương trình.

- Học phần/môn học không trùng tên, cùng số tín chỉ, có nội dung giảng dạy tương đương nhưng ngôn ngữ giảng dạy khác nhau giữa hai chương trình.

- Học phần/môn học không trùng tên, cùng số tín chỉ (hoặc chênh lệch nhau 1 tín chỉ), có nội dung giảng dạy tương đương và cùng ngôn ngữ giảng dạy hoặc ngôn ngữ giảng dạy khác nhau giữa hai chương trình.

- Học phần/môn học ở chương trình chất lượng cao xác định tương đương với 1 trong 2 học phần/môn học ở chương trình đại trà được thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Đối với học phần/môn học cùng tên gọi (cùng ngôn ngữ hoặc khác ngôn ngữ giảng dạy), chênh lệch nhau 1 tín chỉ, có sự tương đồng về nội dung giảng dạy không xác định thứ tự ưu tiên và việc xác định tương đương thực hiện theo nguyện vọng của sinh viên chuyên ngành đó.

+ Xác định tương đương trước đối với học phần/môn học cùng tên gọi (cùng ngôn ngữ hoặc khác ngôn ngữ giảng dạy), cùng số tín chỉ hoặc ít hơn 1 tín chỉ, có sự tương đồng về nội dung giảng dạy.

- Đối với chương trình chất lượng cao chuyển sang chương trình đại trà của chuyên ngành Tiếng Anh Tài chính kế toán (mã 51):

+ Học phần Tiếng Anh cơ bản  (3 TC) xác định tương đương với học phần Tiếng Anh (Nghe-Nói 1: 3 TC) ở chương trình đại trà.

+ Tiếng Anh nâng cao (4 TC) xác định tương đương với học phần Tiếng Anh (Đọc-Viết 1: 3 TC) ở chương trình đại trà.

- Các học phần/môn học đã đăng ký học ở chương trình chất lượng cao (dù đạt hay không đạt yêu cầu về học phần/môn học) đều được xác định tương đương theo quy định ở chương trình đại trà và tính vào kết quả học tập lần 1.

2. Về nội dung xác định học phần/môn học tương đương từ chương trình CLC sang chương trình đại trà.

- Việc xác định tương đương học phần từ chương trình CLC các chuyên ngành: Hải quan và Logistics (06CL), Phân tích tài chính (09CL), Tài chính doanh nghiệp (11CL), Kế toán doanh nghiệp (21CL) và Kiểm toán (22CL) sang chương trình đại trà của 21 chuyên ngành (gồm: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 31, 32, 41, 51, 61, 62, 63) - (Có bảng chi tiết kèm theo).

- Chuyên ngành 06CL [XEM TẠI ĐÂY]

- Chuyên ngành 09CL [XEM TẠI ĐÂY]

- Chuyên ngành 11CL [XEM TẠI ĐÂY]

- Chuyên ngành 21CL [XEM TẠI ĐÂY]

- Chuyên ngành 22CL [XEM TẠI ĐÂY]

- Việc chuyển từ chương trình đào tạo CLC sang chương trình đại trà được thực hiện đối với học phần/môn học tổ chức đào tạo theo kế hoạch trong 2 năm đầu tiên của khóa học và áp dụng từ khóa 56 trở đi.

3. Về quy trình thực hiện xác định học phần/môn học tương đương từ chương trình CLC sang chương trình đại trà.

- Sinh viên đang học chương trình CLC có nhu cầu chuyển sang chương trình đại trà thì được chuyển về đúng chuyên ngành đã được xếp lớp ngay từ đầu khóa học và làm đơn theo mẫu quy định nộp về Ban QLĐT. Thời hạn nộp đơn được thực hiện trước mỗi học kỳ hoặc trước mỗi giai đoạn học trong học kỳ ít nhất 4 tuần. Sau thời hạn trên, việc chuyển từ chương trình chất lượng cao sang chương trình đại trà được thực hiện bắt đầu từ học kỳ tiếp theo nhưng không quá 4 học kỳ đầu của khóa học.

- Ban QLĐT tập hợp đơn theo mẫu quy định từ các Khoa Quản lý sinh viên chuyên ngành, tổng hợp danh sách sinh viên chuyển từ chương trình CLC sang chương trình đại trà trình Giám đốc Học viện quyết định và tổ chức lưu hành.

- Căn cứ vào Bảng xác định học phần tương đương từ chương trình CLC sang chương trình đại trà, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thực hiện việc chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên theo quy định hiện hành.

4. Về xác định mức học phí của sinh viên từ chương trình đào tạo CLC sang chương trình đào tạo đại trà:

Sinh viên học chương trình CLC chuyển sang chương trình đại trà không được bồi hoàn lại mức học phí đối với các học phần/môn học đã nộp ở chương trình chất lượng cao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Giám đốc Học viện sẽ điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn./.

Số lần đọc: 1646
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà