Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Chủ nhật, 21/11/2021 - 12:33

TB: v/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo và tổ chức học môn học GDQP&AN năm học 2021-2022 đối với sinh viên CQ58
Số: 1124/TB-HVTC ngày 19 tháng 11 năm 2021

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ GD&ĐT – Bộ LĐTB&XH về việc quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-HVTC ngày 28/5/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc giảng dạy môn học Giáo dục QP&AN giữa Học viện Tài chính với các Trung tâm GDQP&AN liên quan;

Căn cứ Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội;

Căn cứ kết quả khảo sát về tình hình tiêm chủng của sinh viên Học viện Tài chính ngày 27/10/2021,

Học viện Tài chính thông báo:

1. Điều chỉnh kế hoạch học tập và lịch học môn GDQP&AN năm học 2021-2022 đối với sinh viên CQ58:

- Sinh viên CQ58 tiếp tục kế hoạch học tập các học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2021-2022 theo thời khóa biểu đã thông báo (gồm cả lịch học điều chỉnh môn GDTC).

- Lịch học môn GDQP&AN của CQ58 (phần Thực hành) điều chỉnh sang học kỳ II năm học 2021-2022 (Lịch cụ thể thông báo sau).

- Thời gian kết thúc học các học phần/môn học đợt 2 (trừ môn GDTC), lịch ôn và thi kết thúc học phần/môn học đợt 2, lịch học môn GDQP&AN học kỳ I năm học 2021-2022 điều chỉnh lại như sau:

 

Ngành

Thời gian kết thúc học tập các HP/MH đợt 2

Lịch học GDQP&AN (Phần Lý thuyết)

Thời gian ôn thi HP/MH đợt 2

Đợt 1 (CT chuẩn): TC-NH, QTKD, Ngôn ngữ Anh

11/12/2021

-

12/12-31/12/21

Đợt 2 (CT chuẩn): Kế toán, Kinh tế, HTTTQL

01/12/2021

02/12-15/12/21

16/12-31/12/21

Đợt 3: (CT CLC):

TC-NH, Kế toán

01/12/2021

02/12-11/12/21

12/12-31/12/21

  Ghi chú: - Trung tâm GDQP&AN – Đai học quốc gia Hà Nội giảng dạy môn học GDQP&AN đợt 1 và đợt 2;

             - Trung tâm GDQP&AN – Đại học Hùng Vương giảng dạy môn học GDQP&AN đợt 3. Lịch tập huấn trực tuyến học môn GDQP&AN vào ngày 28/11/2021 (từ 9h-10h30’).

- Kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần/môn học học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với CQ58 điều chỉnh lại bắt đầu từ 04/01/2022 như các khóa khác.

2. Lịch tập huấn, học tập và thi môn học GDQP&AN (Phần Lý thuyết đợt 2 và đợt 3):

Theo hình thức trực tuyến do Trung tâm GDQP&AN liên quan thông báo trực tiếp cho sinh viên.

3. Danh sách sinh viên CQ58 học môn GDQP&AN (đợt 2 và đợt 3): Có danh sách kèm theo 

Sinh viên CQ58 Chương trình chuẩn ngành: Kế toán, Kinh tế, HTTTQL [XEM TẠI ĐÂY]

Sinh viên CQ58 Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

4. Đối tượng được miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN.

(Quy định tại khoản a, khoản b, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015): 

4.1. Đối tượng miễn học môn GDQP&AN

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Sinh viên là người nước ngoài.

4.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần/môn học, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần/môn học và kết quả đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

4.3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự

a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN

a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;

b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Giám đốc Học viện xem xét tạm hoãn học môn GDQP&AN cho các đối tượng quy định tại khoản a, khoản b, Điều 4 của Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015; hết thời gian tạm hoãn, Học viện sẽ bố trí cho sinh viên vào học các lớp phù hợp (đợt sau/khóa sau) để hoàn thành chương trình đào tạo của môn học.

5. Thủ tục để thực hiện miễn, hoãn môn học GDQP&AN

Sinh viên nộp 02 bản công chứng giấy tờ hoặc chứng chỉ GDQP&AN về Học viện Tài chính - Ban Quản lý đào tạo (QLĐT) hoặc gửi theo hình thức online vào địa chỉ emai: quachxuantung@hvtc.edu.vn kèm theo bản cam đoan (Mẫu 1) [XEM TẠI ĐÂY] để làm cơ sở xét miễn học môn học (hồ sơ nộp bổ sung đối với sinh viên chưa nộp hoặc nộp thiếu) và thời hạn nộp trước ngày 26/11/2021.

Ban Quản lý đào tạo - Học viện Tài chính tổng hợp danh sách sinh viên miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN, bố trí lịch học phù hợp và làm cơ sở phối hợp với Trung tâm GDQP&AN liên quan để xét miễn học, hoãn học môn học theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức học môn học GDQP&AN

6.1. Kế hoạch học tập môn học GDQP&AN

- Lịch học, lịch thi và cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN (Theo lịch của Trung tâm GDQP&AN liên quan):

- Trong thời gian học tập và dự thi kết thúc môn học, sinh viên CQ58 chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Trung tâm GDQP&AN liên quan.

- Những sinh viên tham gia học tập, đạt kết quả học tập và rèn luyện theo quy định của môn học (gồm cả phần lý thuyết và thực hành); chấp hành tốt quy định đào tạo của Học viện và quy định, nội quy của Trung tâm GDQP&AN liên quan sẽ được cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN theo quy định hiện hành.

6.2. Kinh phí tổ chức đào tạo

- Học phí: Theo quy định của Học viện

+ Sinh viên CQ58 nộp học phí theo chương trình đào tạo và quy định của Học viện, thể hiện trên tài khoản đăng ký học của sinh viên. Thời gian và hình thức nộp học phí thực hiện theo Thông báo của Ban Tài chính kế toán.

+ Học viện thanh toán toàn bộ học phí môn học GDQP&AN của sinh viên cho Trung tâm GDQP&AN liên quan theo hợp đồng đào tạo ký kết.

7. Nhiệm vụ của sinh viên

7.1. Sinh viên CQ58 chưa đăng ký tín học môn học GDQP&AN theo lịch thông báo liên hệ với Khoa QLSV liên quan trước ngày học ít nhất 1 tuần để bổ sung vào danh sách học. Trường hợp không đăng ký học môn học GDQP&AN và không có lý do chính đáng, sinh viên sẽ bị xử lý hình thức phù hợp theo quy định công tác sinh viên và sinh viên chủ động đăng ký học trong các đợt học tiếp theo.

7.2. Sinh viên phải chấp hành quy chế, quy định môn học; nội quy học tập và thi học phần của Trung tâm GDQP&AN liên quan trong thời gian tham gia học tập; khi có thông báo biên chế đại đội; nếu có phát sinh vướng mắc, sinh viên liên hệ với cán bộ lớp hoặc người quản lý được phân công. Cán bộ lớp liên hệ với người quản lý (Đại đội trưởng) để được hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị.

7.3. Sinh viên đăng ký tham gia học tập theo kế hoạch chung của Học viện và của Trung tâm GDQP&AN liên quan nhưng tự ý bỏ học, sinh viên phải học lại môn học và sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định công tác sinh viên hiện hành.

7.4. Sinh viên vì lý do cá nhân không thể tham gia học (Quy định tại mục 4.4) theo kế hoạch đã thông báo, sinh viên phải làm đơn và được sự đồng ý của Khoa QLSV liên quan nộp về Ban QLĐT (P108) để tập hợp và sắp xếp lịch học bù phù hợp ở đợt sau/khóa sau. Thời gian nộp đơn xin hoãn học (Mẫu 2) [XEM TẠI ĐÂY] hoặc đơn xin học bù môn học GDQP&AN (Mẫu 3) [XEM TẠI ĐÂY] trước ngày học ít nhất 3 ngày qua email: quachxuantung@hvtc.edu.vn (sinh viên sẽ nộp lại bản chính có đầy đủ chữ ký theo quy định tại Ban QLĐT- P108 khi sinh viên trở về học tập trực tiếp tại Học viện Tài chính).

8. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (xem Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên quan liên hệ với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 20938
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà