Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ tư, 14/11/2012 - 16:44

QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận sinh viên CQ49 đủ điều kiện học cùng lúc hai chương trình

        Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg, ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

       Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC, ngày 04/6/2010 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

     Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

      Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-HVTC ngày 02/12/2010 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

       Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Công nhận 195 sinh viên hệ đại học chính quy khóa 49 của Học viện Tài chính đủ điều kiện học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ. Trong đó có 87 sinh viên học thêm Ngành Tài chính - Ngân hàng; 108 sinh viên học thêm Ngành Kế toán (có danh sách kèm theo).

                   1. Tải danh sách Ngành Tài chính - Ngân hàng

                   2. Tải danh sách Ngành Kế toán

       Điều 2. Những sinh viên được học cùng lúc hai chương trình phải tuân thủ Quy định học cùng lúc hai chương trình và các quy định khác của Học viện.

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng,  Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo, Tổ chức cán bộ, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Thanh tra giáo dục, Tài chính Kế toán, Quản trị thiết bị, Trưởng các đơn vị và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

           Nơi nhận:                                                                                                               GIÁM ĐỐC

             - Bộ GD&ĐT (Vụ GDĐH)

             - Bộ Tài chính (Vụ TCCB)                                                                                        (Đã ký)

             - Ban GĐHV

             - Như điều 3                                                                                                         Ngô Thế Chi

             - Lưu: VT, QLĐT(7)./. 

           

Số lần đọc: 11458
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà