Tiếng Việt | English
Thứ năm, 22/12/2016 - 10:6

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Hải Hà
Đề tài luận án: “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam »
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 731