Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 23/12/2016 - 11:24

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Đào
Đề tài luận án: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 759