Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 17/02/2017 - 15:10

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thanh Thủy
Đề tài: "Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn điện lực Việt Nam”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 584