Tiếng Việt | English
Thứ năm, 18/05/2017 - 11:22

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Ngô Như Vinh
Đề tài luận án: “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 527