Tiếng Việt | English
Thứ bảy, 17/06/2017 - 17:29

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Nguyễn Lê Hoa
Đề tài luận án: “Hoàn thiện Phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 206