Tiếng Việt | English
Thứ bảy, 17/06/2017 - 17:32

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Nga
Đề tài:“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 220