Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 29/06/2017 - 9:39

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Phạm Thị Tường Vân
Đề tài luận án: “Cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước với Tập đoàn Tài chính ở Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 277