Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 03/07/2017 - 13:12

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Dìu Đức Hà
Đề tài luận án: “Huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1753