Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 05/07/2017 - 10:27

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Lê Thanh
Đề tài luận án: “Kiểm toán ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1926