Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 11/07/2017 - 10:52

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Nguyễn Hoàng Dũng
Đề tài luận án: “Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Bắc miền Trung”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 3702