Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 12/07/2017 - 14:5

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Trần Đức Nguyên
Đề tài luận án: Quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 2061