Tiếng Việt | English
Thứ ba, 18/07/2017 - 12:36

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Ngô Anh Tuấn
Tên đề tài luân ̣ án: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Học viện thuộc Bộ Quốc phòng.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 5204