Tiếng Việt | English | Mobile
Chủ nhật, 09/07/2017 - 14:32

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Thu
Đề tài luận án: "Quản lý sự luân chuyển của các dòng vốn nước ngoài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế".
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 27