Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 10/10/2017 - 10:53

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Nguyễn Tử Đức Thọ
Tên đề tài luận án: “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 103