Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 15/10/2018 - 13:16

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Lường Đức Danh
Đề tài luận án: “Chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 8846