Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 06/11/2018 - 10:18

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Nguyễn Văn Đức
Đề tài luận án: “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp may thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 212