Tìm
English
Thứ tư, 12/01/2022 - 14:44

Thông tin tóm tắt Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của Trần Phương Thảo
1. Đề tài luận án: “Phân tích tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết ở Việt Nam” Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

2. Họ và tên NCS: Trần Phương Thảo

3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:   

(1). TS. Nguyễn Ngọc Song

      (2). TS. Hồ Thị Thu Hương

4. Những kết luận mới của luận án:

4.1. Những đóng góp mới về mặt lý luận

- Luận án hệ thống hoá và làm phong phú thêm những vấn đề lý luận về TCDN và phân tích TCDN; làm rõ nội hàm phân tích TCDN; các chỉ tiêu đánh giá TCDN; chỉ ra các nhân tố thuộc về doanh nghiệp và các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến TCDN.

- Luận án nghiên cứu các bài học kinh nghiệm trong việc sử dụng công cụ phân tích tài chính doanh nghiệp tại các quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, qua đó góp phần cải thiện tình hình tài chính tại các doanh nghiệp nhựa niêm yết ở Việt Nam.

4.2. Những đóng góp mới về phân tích đánh giá thực trạng

- Luận án đi sâu đánh giá thực trạng tài chính tại các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2012-2020, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến giảm sút doanh thu, khả năng sinh lợi và hiệu suất sử dụng vốn của các doanh nghiệp này.

- Luận án đưa ra những kết quả phân tích định lượng đo lường ảnh hưởng của các nhân tố tới chỉ tiêu hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng bền vững, chỉ tiêu đo lường rủi lường rủi ro tài chính và kết quả dự báo về tỷ lệ tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp trong thời gian tới. 

4.3. Những đóng góp mới về giải pháp đề xuất

Trên cơ sở định hướng phát triển ngành nhựa Việt Nam, luận án đề xuất 7 nhóm giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính và 1 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công cụ phân tích tài chính trong việc cải thiện tình hình tài chính tại các DN nhựa niêm yết Việt Nam. Ngoài ra, luận án đưa ra các kiến nghị với Nhà nước, Bộ Công thương và Hiệp hội nhựa Việt Nam, Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhằm tạo các điều kiện thực hiện các giải pháp này. Các giải pháp đề xuất hoàn toàn có thể tham khảo áp dụng vào các doanh nghiệp nhựa bao bì niêm yết ở Việt Nam.

Tải file Thông tin tiếng Anh

Tải file Tóm tắt tiếng Việt

Tải file Tóm tắt tiếng Anh

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 3226

Danh sách liên kết