Tìm
English
Thứ sáu, 27/03/2020 - 15:30

Chi ủy chi bộ khoa Lý luận chính trị lãnh đạo Khoa hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2017-2020
Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị với đặc thù các đảng viên trong Chi bộ đều là những giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, do đó nhiệm vụ chính trị của các đảng viên là nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị.

PGS,TS. Vũ Thị Vinh – Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội thảo khoa học Khoa năm 2019

Công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều vấn đề thực tiễn tưởng chừng đã được giải quyết về mặt lý luận thì nay lại cần có sự nhìn nhận, đánh giá lại và có sự luận giải mới. Mặt khác, phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị, nhằm đáp ứng, dẫn dắt, định hướng chính trị trong công tác này.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển động to lớn, sâu sắc, không chỉ làm thay đổi cục diện thế giới mà còn làm các khuynh hướng vận động của lịch sử trở nên phức tạp hơn, đa chiều hơn. Đặc biệt, cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế đã tạo ra những thuận lợi cũng như thách thức rất lớn cho công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị

Thuận lợi:

Thứ nhất, việc sử dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin tạo điều kiện gắn kết công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị, nhằm phát hiện các vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhanh hơn, để có định hướng nghiên cứu, giảng dạy phù hợp. Bởi vì, những thành tựu của công nghệ số, với dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo… đã làm cho việc tìm kiếm các nguồn thông tin, tư liệu đa dạng, dễ dàng hơn.

Thứ hai, công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận có điều kiện phản biện, mở rộng dân chủ. Nhờ hệ thống thông tin kết nối, giảng viên có điều kiện sử dụng khai thác  thông tin đa chiều, bổ sung và hoàn thiện nhiều vấn đề nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong những phản biện đa chiều và tác động đến môi trường dân chủ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị.

Thứ ba, công nghệ số và kết nối Internet, hệ thống lưu trữ có dung lượng không giới hạn đã tác động tích cực đến phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị. Như đã giúp việc dự báo, mô hình hóa, khảo sát điều tra, thống kê… trở nên dễ dàng hơn, được thực hiện giữa người với người ngay trên máy tính, hoặc người với công nghệ kết nối Internet, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Thứ tư, với công nghệ số, hệ thống kết nối dữ liệu và đường truyền tốc độ cao, công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ngày càng trở nên sinh động hơn, nội dung, chương trình giảng dạy cũng có những thông tin, dẫn chứng thiết thực, phù hợp với mục đích, yêu cầu đặt ra. Qua đó, thu hút người học chủ động, tích cực tham gia trao đổi những vấn đề lý luận chính trị, trở thành nguồn tham khảo, tương trợ, bổ sung lẫn nhau. Từ đó, tạo điều kiện cho sự hợp tác, trao đổi về khoa học lý luận chính trị trên các diễn đàn, hội thảo và các kết quả nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị được xã hội hóa nhanh, bám sát thực tiễn.

Những thách thức đối với đảng viên, giảng viên nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị :

Thứ nhất, công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị phải góp phần luận giải nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Bởi, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đã tác động đến nhiều vấn đề từ thực tiễn tưởng chừng đã được giải quyết về mặt lý luận thì nay lại cần có sự nhìn nhận, đánh giá lại và có sự luận giải mới.

Thứ hai, thách thức về việc chọn lọc, sử dụng nguồn thông tin trong nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị. Với nguồn thông tin khổng lồ, đa dạng, phong phú, đa chiều của dữ liệu lớn, đòi hỏi giảng viên, nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị phải sáng suốt, cẩn trọng trong quá trình sàng lọc, lựa chọn và sử dụng được nguồn thông tin khoa học, chính thống.

 Thứ ba, giữ vững lập trường và định hướng chính trị trong nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lượng thông tin, tri thức ngày càng xuất hiện khổng lồ, tư tưởng xuất hiện nhiều, quan điểm lý luận phong phú… Chính vì vậy, các giảng viên khi thực hiện nhiệm vụ  nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị, nếu không giữ vững lập trường, thì rất dễ sa đà vào các lý thuyết, học thuyết khác nhau, dẫn đến xa rời, thậm chí từ bỏ quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời lại cổ vũ cho quan điểm sai trái. Vì vậy đòi hỏi các giảng viên phải luôn giữ vững lập trường và định hướng chính trị trong nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị.

Thứ tư, đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, bảo vệ và phát triển tư tưởng lý luận chính trị của Đảng.

 Ngày nay, hệ thống thông tin ngày càng được xã hội hóa, vì vậy, các đồng chí đảng viên, giảng viên thực hiện nhiệmvụ nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị cần nhận diện nhanh chóng, rõ ràng các quan điểm sai trái, để phản bác, đấu tranh. Do đó, đòi hỏi việc nghiên cứu và giảng dạy lý luận phải thật sự sắc bén, để bảo vệ, bổ sung, phát triển tư tưởng lý luận chính trị của Đảng.

Thứ năm, yêu cầu đảng viên, giảng viên phải có trình độ chuyên môn, kiến  phong phú và phương pháp nghiên cứu hiện đại.

Với hệ thống thông tin mở, đa chiều, các giảng viên khi thực hiện nhiệm vụ  nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị cần phải khẳng định quá trình nghiên cứu độc lập, sáng tạo của mình và được đồng nghiệp, đơn vị, xã hội xem xét, phản biện. Vì vậy, yêu cầu đối với người nghiên cứu và giảng dạy lý luận phải có trình độ chuyên môn, kiến thức phong phú, sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết hợp sử dụng các phương tiện kỹ thuật để đem lại hiệu quả trong công tác này.

Nhận thức hiện thực này Chi ủy Chi bộ khoa Lý luận chính trị đã lãnh đạo đơn vị Khoa thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

1. Về lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị

            Về công tác chuyên môn

       Chi ủy Chi bộ khoa đã lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập tự bồi dưỡng của giảng viên, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và sự tác động cuộc cách mạng 4.0,theo hướng  nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị nhất là trong điều kiện có sự thay đổi về nội dung, chương trình, giáo trình và cơ cấu tổ chức của các bộ môn trong Khoa. Kết quả trong 3 năm từ 2017-2020,các giảng viên của 3 bộ môn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy cho tất cả các đối tượng từ cấp đại học đến đào tạo sau  đại học với khối lượng lớn, chất lượng đảm bảo. Các giảng viên luôn cập nhật kiến thức, tích luỹ tư liệu để làm cơ sở phong phú cho bài giảng, kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống với phương pháp hiệ n đại, sử dụng các phương tiện hiện đại do đó đã nâng cao chất lượng giảng dạy.

         Về nghiên cứu khoa học:

Công tác nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn luôn được Chi bộ khoa quan tâm lãnh đạo, các đảng viên và giảng viên trong khoa  tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, hướng vào các nghiên cứu phục vụ giảng dạy và học tập.

Trong nhiệm lỳ 2017-2010, 3 năm liền 2017, 2018, 2019 khoa Lý luận chính trị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: 100% đảng viên và giảng viên trong khoa vượt định mức NCKH. Các đảng viên và giảng viên trong khoa đã viết được hơn 100 bài báo đăng trên các tạp chí trong và ngoài Học viện; 112 bài viết cho Hội thảo khoa học cấp khoa; 15 bài hội thảo quốc tế.  Hoàn thành 18  đề tài NCKH cấp Học viện đạt loại giỏi và  xuất sắc; 25 đề tài cấp khoa đạt loại xuất sắc, Khoa đã tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học cấp Khoa với các chủ đề hướng vào việc phục vụ cho đổi mới chương trình các môn học và gắn lý luận với thực tiễn phát triển của đất nước. Ngoài ra các đảng viên trong khoa đã tham gia hoàn thành 1 đề tài cấp Nhà nước 6 đề tài cấp bộ, các công trình nghiệm thu đều được đánh giá kết quả cao. Trong 3 năm đã có 3 đồng chí đảng viên được nhà nước công nhận chức danh PGS và 6 đồng chí đảng viên được nhận học vị Tiến sĩ và nhiều đông chí được công nhận trình độ Thạc sĩ. Tính đến ngày 16/2/2020 toàn chi bộ có 28 đồng chí, có 96,3 % đảng viên có trình độ trên đại học (26/27), trong đó: có 4 Phó giáo sư (14,4%); 15 Tiến sĩ (54 %); 13 Thạc sĩ ( 42,4 %); 01 đồng chí có trình độ đại học ( 3,6 %). Về trình độ lý luận chính trị: có 19 đồng chí đảng viên có trình độ cao cấp và cử nhân (67,9 %) ; 8 đồng chí Đảng viên có trình độ trung cấp (28,8.%); 1 đồng chí Đảng viên có trình độ sơ cấp (3,3.%). Đây là yếu tố thuận lợi cho việc lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, cũng như phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức, đoàn thể và bộ phận trong khoa.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức

Chi ủy Chi bộ khoa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ, Khoa thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui chế của Học viện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Chi ủy Chi bộ đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 – NQ/BCSĐ về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức giữ chức vụ quản lý trong ngành Tài chính” của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính trong toàn Đảng bộ và Học viện. Xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong đảng bộ Học viện Tài chính”;                  Chi bộ tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề được tiến hành, trước hết, trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của Học viện, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Vì vậy, nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, viên chức được nâng lên; từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là đội ngũ giảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, viên chức của khoa.Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ, đã tập trung xây dựng và thực hiện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII kết hợp với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chi bộ và đảng viên đã nhận thức ngày càng sâu sắc được: Đấu tranh tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là thước đo thể hiện sự dân chủ trong Đảng và là ý thức trách nhiệm của Đảng với nhân dân; bản thân tự rèn luyện theo tiêu chí: Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; nhờ đó, trong sinh hoạt chi bộ và đơn vị, các đảng viên đã thẳng thắn thể hiện chính kiến xây dựng cho nhau và xây dựng chi bộ vững mạnh; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong trong công việc, đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động, sẵn sàng nhận và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo công tác tổ chức, phát triển Đảng và công tác nhân sự

Về lãnh đạo công tác tổ chức phát triển Đảng: Chi ủy, thường xuyên quan tâm tới việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn cho việc phát triển Đảng của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới và phân công các đảng viên chính thức giúp đỡ 3 đồng chí giảng viên dự bị đã đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đồng thời phân công các đảng viên chính thức giúp đỡ 2 giảng viên là  đối tượng đảng theo đúng quy trình.   

 Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, trong qui hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện; Việc đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn của cấp trên. Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và về lý luận chính trị.

Chi ủy Chi bộ luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao... nhằm kịp thời  phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Lãnh đạo công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Chi ủy Chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ  đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên, đảm bảo cho các tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Điều lệ của mỗi tổ chức; phối hợp chặt chẽ trong công tác, động viên tạo điều kiện cho các giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

 Chi bộ đã có ý kiến chỉ đạo trong việc lựa chọn nhân sự cho BCH Đoàn thanh niên của khoa, Công đoàn khoa, bảo đảm trẻ hoá, đổi mới đội ngũ cán bộ trên cơ sở có sự kế thừa hợp lý.

Chi ủy Chi bộ chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tốt các cuộc thi do Học viện và Công đoàn cấp trên tổ chức, vận động đoàn viên Công đoàn tham gia nhiều cuộc ủng hộ có ý nghĩa thiết thực như: ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của mọi thành viên công đoàn thông qua các hoạt động: tham quan, du lịch, thăm hỏi thân nhân và gia đình công đoàn viên khi ốm đau hoặc khi có việc hiếu, hỷ.

Như vậy, Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy Chi bộ khoa lý luận chính trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, liên tục trong 3 năm 2017, 2018, 2019 Chi bộ đều được công nhận là chi bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 100% đảng viên trong Chi bộ đều đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 3 năm, Chi bộ khoa đều được Đảng ủy Học viện Tài chính tặng Giấy khen, 18 lượt đảng viên của Chi bộ được Đảng ủy Học viện khen thưởng. Đặc biệt, nhân dịp sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi bộ khoa được Đảng ủy Học viện biểu dương khen thưởng, có 07 đảng viên của Chi bộ được Đảng ủy Học viện Tài chính biểu dương, khen thưởng.

Trong thành tích chung đó, Chi ủy Chi bộ khoa Lý luận chính trị đã để lại dấu ấn rõ nét với vai trò định hướng, chỉ đạo đúng đắn đối với các tổ chức chính quyền, đoàn thể trong khoa, là hạt nhân đoàn kết, tạo nên sự gắn kết các thành viên trong khoa, đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng tập thể vững mạnh. 

3. Đánh giá chung

          Chi bộ khoa Lý luận chính trị có thể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2017-2020 là do có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, sự nỗ lực vượt bậc của Chi ủy Chi bộ khoa và sự cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể các đảng viên trong Chi bộ. Từ những kết quả trong nhiệm kỳ qua, cho phép rút ra một số nguyên nhân của các thành tựu mà Chi bộ đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo đơn vị như sau:

           Thứ nhất là, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của đảng ủy–Ban giám đốc học viện, chi ủy đã  đã phối hợp tốt với ban chủ nhiệm khoa, công đoàn và đoàn thanh niên chủ động triển khai công tác theo kế hoạch đào tạo của Học viện giao.

Thứ hai là, Chi ủy Chi bộ và Ban chủ nhiệm khoa kết hợp với lãnh đạo các bộ môn và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên kịp thời chăm lo đời sống cho CBVC trong khoa, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng giáo viên theo kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học của khoa và của Học viện.

           Thứ ba là, các đồng chí đảng viên của chi bộ luôn có tinh thần đoàn kết, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ tư là, các đồng chí đảng viên, giảng viên của Chi bộ luôn chủ động tham gia học tập, trau dồi, tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn và các kỹ năng mềm: công nghệ thông tin, ngoại ngữ, làm việc nhóm... một mặt nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung  kiến thức những kiến thức mới và phông phú , mặt khác sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết hợp sử dụng các phương tiện kỹ thuật do đó đã đem lại hiệu quả trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa:

                                                                                                         

Chi ủy Chi bộ Khoa Lý luận chính trị
Số lần đọc: 461

Danh sách liên kết