Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ hai, 08/04/2019 - 14:4

Thông báo tài liệu mới tháng 4/2019

1.Huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / PGS.TS.Hà Quý Tình; TS.Ngô Thị Mai Linh; Ngô Thị Hương Thảo đồng chủ biên . - H. : Lao động -xã hội, 2019 . - 115tr. ; 24 cm

  Tóm tắt : Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và những kiến giải trong việc huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới

  Đăng ký cá biệt: Vb16854, Vb16855

2. Từ điển Hán - Việt hiện đại / Đỗ Văn Nhân chủ biên; Hồ Ngọc Dung . - Kđ : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018 . - 941tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Bao gồm các mục từ tiếng Hán - Việt bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kèm theo bảng tra các địa danh, các nhân danh Trung Quốc và thế giới

  Đăng ký cá biệt: Vb16856-Vb16858, Vm54669

3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá . - H. : Tài chính, 2018 . - 183tr. ; 30cm

  Tóm tắt : Gồm các văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá, những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá, giá trị thị trường và phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá, những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động động thẩm định giá, quy trình thẩm định giá, kết quả thẩm định giá..

  Đăng ký cá biệt: Vb16859, Vb16860

4. Bài tập Tình huống quản lý thuế / TS. Tôn Thu Hiền; TS. Nguyễn Thị Minh Hằng . - H., 2018 . - 240tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Đưa ra các tình huống theo từng nội dung lớn liên quan đến các chức năng chính của quản lý thuế và các gợi ý giải quyết tình huống có tính chất hướng dẫn các tài liệu tham chiếu và hướng giải quyết vấn đề

  Đăng ký cá biệt: GT199713-GT199901, Vb16861-Vb16870, Vs02438

5. Giáo trình Quản trị kênh phân phối / PGS.TS. Đào Thị Minh Thanh; Ths. Nguyễn Quang Tuấn . - H. : Nhà xuất bản Tài chính, 2018 . - 336tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Tổng quan về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối. Cấu trúc, thành viên, môi trường, chiến lược và vấn đề quyết định thiết kế kênh phân phối. Quyết định dòng phân phối vật chất và quản lý, điều hành, kiểm soát kênh phân phối

  Đăng ký cá biệt: GT199902-GT200040, Vb16871-Vb16880, Vs02439

6. Giáo trình Kinh doanh bất động sản / TS. Phạm Văn Bình; TS. Nguyễn Hồ Phi Hà . - H. : Nhà xuất bản Tài chính, 2018 . - 407tr. ; 24 cm

  Tóm tắt : Cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản và kinh doanh bất động sản cũng như nghiên cứu các hoạt động nghiệp vụ và các dịch vụ trong kinh doanh bất động sản

  Đăng ký cá biệt: GT200041-GT200229, Vb16881-Vb16890, Vs02440

7. Bài giảng gốc Giao nhận và vận tải quốc tế / TS. Nguyễn Thị Kim Oanh; TS. Thái Bùi Hải An . - H. : Nhà xuất bản Tài chính, 2018 . - 280tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Trình bày những vấn đề về giao nhận vận tải quốc tế: giao nhận vận tải hàng hoá trong vận tải biển, đường hàng không, đường bộ và đường sắt; container giao nhận hàng hoá trong vận tải đa phương thức

  Đăng ký cá biệt: GT200230-GT200418, Vb16891-Vb16900, Vs02441

8. Bài giảng gốc Quản trị logistics và chuỗi cung ứng / TS.Vũ Duy Nguyên; TS. Nguyễn Hoàng Tuấn . - H. : Nhà xuất bản Tài chính, 2018 . - 334tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị logistics và chuỗi cung ứng

  Đăng ký cá biệt: GT200419-GT200707, Vb16901-Vb16910, Vs02442

9. Giáo trình Nguyên lý kế toán / GS.TS. Đoàn Xuân Tiên; TS. Lê Văn Liên; Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân . - tái bản lần thứ hai. - H. : Nhà xuất bản Tài chính, 2018 . - 368tr. ; 24 cm

  Tóm tắt : Cung cấp kiến thức về lý thuyết kế toán: Tổng quan, phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản, phương pháp tổng hợp - cân đối, quá trình kinh doanh chủ yếu, sổ và các hình thức ghi sổ, tổ chức bộ máy kế toán trong đơn vị, ứng dụng phần mềm; giới thiệu hệ thống bài tập để người học củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành

  Đăng ký cá biệt: GT200708-GT201696, Vb16911-Vb16920, Vs02443

10. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng / PGS.TS.Ngô Văn Hiền, TS.Phạm Thị Hồng Nhung . - H. : Nxb. Hà Nội, 2017 . - 531tr. : bảng ; 24 cm

•  Tóm tắt : Trình bày nội dung Luật ngân hàng nhà nước 2010, Luật các tổ chức tín dụng 2010, Luật bảo hiểm tiền gửi 2012, Luật phòng chống rửa tiền 2010 và các văn bản qui phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng

•  Đăng ký cá biệt: Vb16921-Vb16925

Số lần đọc: 229
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà